FSEpos cast

Catalan Arabic Basque Chinese (Simplified) English French Galician German Italian Romanian Spanish
Menu

entrada principal para web 2

IES 26 MISERICORDIA

 

logoIES26 gif rojo

C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 VALÈNCIA. Tel: 961206085 Fax: 961206086

LOGOFINAL-02 racismo

etwinning logo-MECD

Instruccions banc de llibres/Instrucciones banco libros

 

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DEL BANC DE LLIBRES

 

Benvolgudes famílies:

Arriba final de curs, i des de la Comissió del Banc de Llibres de l'IES nº26 Misericòrdia, ens dirigim a vosaltres per a establir el sistema d'intercanvi de llibres de text per al curs 2018- 2019. Les formes de participació són les següents, segons indicacions expresses de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publicades per la Resolució del 4 de juny de 2018.

1. ALUMNAT PARTICIPANT

1.1ALUMNAT QUE JA HA PARTICIPAT EN EL CURS ACTUAL.

Requisit únic per a participar en el curs 2018-2019: 

Lliurar el lot complet de llibres del curs 2017-2018, a la finalització del mateix.

AQUEST ALUMNAT NO HA DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PERQUÈ SEGUEIX PERTANYENT AL BANC DE LLIBRES, SEMPRE QUE COMPLISCA ELS REQUISITS AMB ELS QUALS ES VA COMPROMETRE PRÈVIAMENT I QUE VAN SER SIGNATS ( FOLRAR ELS LLIBRES I CUIDAR-LOS, ETC)

Existiran dues fases:

1ª FASE: PER A L'ALUMNAT AMB TOT APROVAT EL DIMECRES 20 DE JUNY

DATA DE LLIURAMENT: DIJOUS 21 DE JUNY

 

HORA

AULA

GRUP

 

HORA

AULA

GRUP

9:00

0.1

1 ESO A

 

11:15

0.2

2 ESO D

9:00

0.2

1 ESO B

 

11:15

0.3

2 ESO E

9:00

0.3

1 ESO C

 

11:15

0.4

2ESOE- Fle

9:45

0.4

1 ESO D

 

12:00

1.1

3 ESO A

9:45

0.5

1 ESO E

 

12:00

1.2

3 ESO B

9:45

0.6

1 ESO F

 

12:00

1.3

3 ESO C

9:45

1.3

1 ESO G

 

12:00

1.4

3 ESO PMAR

10:30

1.1

2 ESO A

 

12:45

0.1

4 ESO A

10:30

1.2

2 ESO B

 

12:45

0.2

4 ESO B

10:30

1.4

2 ESO C

 

12:45

0.3

4 ESO C

       

12:45

0.4

4 ESO D

       

12:45

0.5

4 ESO PR4

 

2º FASE: PER A TOT L'ALUMNAT QUE HAJA DE PRESENTAR-SE A L'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE FINALS DE JUNY I PRINCIPIS DE JULIO I QUE REBEN LES NOTES EL 5 DE JULIO.

Els llibres es lliuraran el mateix dia en què s'arrepleguen les notes i l'assignació d'aules i hores apareixerà en els taulers de l'entrada i en la pàgina web.

En ambdues fases, l'alumnat emplenarà un document de lliurament de llibres de text i material curricular i serà necessari que, a la finalització del curs acadèmic, faça lliurament del LOT COMPLET utilitzat en aquest curs i grup. S'adjunten dos exemplars del document que s'han d'emplenar: un per a administració i un altre per a l'interessat. El centre verificarà el lliurament del material i ho marcarà en l'espai corresponent, donant una còpia segellada amb tota la informació relativa al lliurament de dit material.

 

Aquells alumnes que repeteixen curs es quedaran amb el lot que ja estaven utilitzant, però hauran d'emplenar un document de lliurament per deixar-ne constància que segueixen participant en el Banc de Llibres.

Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres, haurà de marcar en el document de lliurament de llibres l'opció de RENÚNCIA, que no li eximirà de l'obligació de lliurar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.

L'alumnat que causa baixa haurà de fer lliurament en el propi centre on causa baixa del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.

També, en aquest sentit, es tindrà en compte el que diu l'article 10.2 de l'Ordre 26/2016: “ La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat”.

 

1.2. ALUMNAT PARTICIPANT PER PRIMERA VEGADA


Requisits:
1. Presentar la sol·licitud de participació en el programa de forma telemàtica.
2. Lliurar el lot complet de llibres del curs 2017-2018, a la finalització del mateix.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ – ALUMNAT PARTICIPANT PER 1ª VEGADA 
Model de sol·licitud electrònica, disponible en: 
Web de la Conselleria Educació, Recerca, Cultura i Esport, en l'enllaç: http:///www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

En aquest cas, també hi haurà dues fases:


1ª FASE: PER A l'ALUMNAT AMB TOT APROVAT EL DIMECRES 20 DE JUNY

DATA DE LLIURAMENT: DIVENDRES 22 DE JUNY
DILLUNS: 25 DE JUNY
HORARI: DE 9:30 – 12 HORES
LLOC: BIBLIOTECA

Aquelles famílies que tinguen problemes i necessiten ajuda per a emplenar el formulari de la sol·licitud podran acudir al centre aquests dos dies i se'ls ajudarà a emplenar-la.

2º FASE: PER A TOT L'ALUMNAT QUE HAJA DE PRESENTAR-SE A l'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE FINALS DE JUNY I PRINCIPIS DE JULIO I QUE REBEN LES NOTES EL 5 DE JULIO.

DATA DE LLIURAMENT: DIVENDRES 6 DE JULIOL
HORARI: DE 9:30 – 12 HORES
LLOC: BIBLIOTECA

2. RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEXT PER Al CURS 2018-2019

La recollida dels llibres de text es realitzarà en el mes de SETEMBRE, durant la primera setmana de classe, directament als alumnes i de forma escalonada per grups i nivells.

3. MERCAT SOLIDARI DE LLIBRES DE BATXILLERAT.

Es realitzarà en el pati interior per als alumnes d'aquests nivells el dia 6 de juliol de 10 a 13 hores.

 

Aquestes instruccions han sigut aprovades per la COMISSIÓ DEL BANC DE LLIBRES IES nº26 MISERICÒRDIA . VALÈNCIA

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL BANCO DE LIBROS

 

Estimadas familias:

Llega final de curso, y desde la Comisión del Banco de Libros del IES nº26 Misericordia, nos dirigimos a vosotros para establecer el sistema de intercambio de libros de texto para el curso 2018- 2019. Las formas de participación son las siguientes, según indicaciones expresas de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publicadas por la Resolución del 4 de junio de 2018.

 

 

1. ALUMNADO PARTICIPANTE

1.1 ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ACTUAL.

Requisito único para participar en el curso 2018-2019:

Entregar el lote completo de libros del curso 2017-2018, a la finalización del mismo.

ESTE ALUMNADO NO HA DE PRESENTAR SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PORQUE SIGUE PERTENECIENDO AL BANCO DE LIBROS, SIEMPRE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS CON LOS QUE SE COMPROMETIÓ PREVIAMENTE Y QUE FUERON FIRMADOS ( FORRAR LOS LIBROS Y CUIDARLOS, ETC)

Existirán dos fases:

1ª FASE: PARA EL ALUMNADO CON TODO APROBADO EL MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 21 DE JUNIO

 

HORA

AULA

GRUPO

 

HORA

AULA

GRUPO

9:00

0.1

1 ESO A

 

11:15

0.2

2 ESO D

9:00

0.2

1 ESO B

 

11:15

0.3

2 ESO E

9:00

0.3

1 ESO C

 

11:15

0.4

2ESOE- Fle

9:45

0.4

1 ESO D

 

12:00

1.1

3 ESO A

9:45

0.5

1 ESO E

 

12:00

1.2

3 ESO B

9:45

0.6

1 ESO F

 

12:00

1.3

3 ESO C

9:45

1.3

1 ESO G

 

12:00

1.4

3 ESO PMAR

10:30

1.1

2 ESO A

 

12:45

0.1

4 ESO A

10:30

1.2

2 ESO B

 

12:45

0.2

4 ESO B

10:30

1.4

2 ESO C

 

12:45

0.3

4 ESO C

       

12:45

0.4

4 ESO D

       

12:45

0.5

4 ESO PR4

 

2º FASE: PARA TODO EL ALUMNADO QUE DEBA PRESENTARSE A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO Y PRINCIPIOS DE JULIO Y QUE RECIBAN LAS NOTAS EL 5 DE JULIO.

 

Los libros se entregarán el mismo día en que se recogen las notas y la asignación de aulas y horas aparecerá en los tablones de la entrada y en la página web.

 

En ambas fases, el alumno rellenará un documento de entrega de libros de texto y material curricular y será necesario que, a la finalización del curso académico, haga entrega del LOTE COMPLETO utilizado en dicho curso y grupo. Se adjuntan dos ejemplares del documento que se deben rellenar: uno para administración y otro para el interesado. El centro verificará la entrega del material y lo marcará en el espacio correspondiente, dando una copia sellada con toda la información relativa a la entrega de dicho material.

 

Aquellos alumnos que repiten curso se quedarán con el lote que ya estaban utilizando, pero deberán rellenar un documento de entrega para que conste que siguen participando en el Banco de Libros.

 

Si la familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros, deberá marcar en el documento de entrega de libros la opción de RENUNCIA, que no le eximirá de la obligación de entregar los libros de texto o material curricular que le han sido dejados en préstamo.

 

El alumnado que causa baja tendrá que hacer entrega en el propio centro donde causa baja del lote completo de los libros de texto y material curricular proporcionados por el centro en régimen de préstamo.

 

También, en este sentido, se tendrá en cuenta lo que dice el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: “ El deterioro de los materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el material deteriorado o extraviado”.

 

1.2. ALUMNADO PARTICIPANTE POR PRIMERA VEZ

Requisitos:

 1. Presentar la solicitud de participación en el programa de forma telemática.

 2. Entregar el lote completo de libros del curso 2017-2018, a la finalización del mismo.

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – ALUMNADO PARTICIPANTE POR 1ª VEZ

Modelo de solicitud electrónica, disponible en:

Web de la Conselleria Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el enlace: http:///www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

 

En este caso, también habrá dos fases:

1ª FASE: PARA EL ALUMNADO CON TODO APROBADO EL MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 22 DE JUNIO

LUNES 25 DE JUNIO

HORARIO: DE 9:30 – 12 HORAS

LUGAR: BIBLIOTECA

 

Aquellas familias que tengan problemas y necesiten ayuda para rellenar el formulario de la solicitud podrán acudir al centro estos dos días y se les ayudará a cumplimentarla.

 

2º FASE: PARA TODO EL ALUMNADO QUE DEBA PRESENTARSE A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO Y PRINCIPIOS DE JULIO Y QUE RECIBAN LAS NOTAS EL 5 DE JULIO.

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 6 DE JULIO

HORARIO: DE 9:30 – 12 HORAS

LUGAR: BIBLIOTECA

 

2. RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2018-2019

La recogida de los libros de texto se realizará en el mes de SEPTIEMBRE, durante la primera semana de clase, directamente a los alumnos y de forma escalonada por grupos y niveles.

 

3. MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS DE BACHILLERATO.

Se realizará en el patio interior para los alumnos de dichos niveles el día 6 de julio de 10 a 13 horas.

 

Estas instrucciones han sido aprobadas por la COMISIÓN DEL BANCO DE LIBROS IES nº26 MISERICÒRDIA . VALÈNCIA

 


 

Exàmens Batxillerat

EXÀMENS D’ASSIGNATURES PENDENTS DE 1r DE BATXILLERAT

DIA 21 DE JUNY 2018, DIJOUS matí

HORA

ASSIGNATURA

AULA

08:00 

Valencià 

Filosofia 

Tec Industrial I

Castellà

SUM

«

«

«

09:30

Dibuix Tècnic 

Física i Química 

Anglès 

Mat CCSS

DT

SUM

«

«

EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE 2n DE BATXILLERAT

DIA 21 DE JUNY 2018, DIJOUS vesprada

HORA

ASSIGNATURA

AULA

15:30

Matemàtiques II

MACS II

1.1

1.2

17:00

Geografia

Dibuix Artístic II

Física

1.3

DA

1.4

18:30

Història de l’Art

Ciències de la Terra

Tècniques d’Expressió Gràfica

Disseny

1.1

1.3

DT

DibuiX

DIA 22 DE JUNY 2018, DIVENDRES matí

HORA

ASSIGNATURA

AULA

08:00

Valencià

1.1

09:30

Anglès/Francès

1.2

11:00

Castellà

1.3

12:30

Història d’Espanya

1.4

14:00

Arts Escèniques

Optatives

1.3

DIA 25 DE JUNY 2018, DILLUNS matí

HORA

ASSIGNATURA

AULA

08:00

Filosofia

Psicologia

1.1

09:30

Economia de l’Empresa

Dibuix Tècnic

1.2

DT

11:00

Llatí

Biologia

Fundamentos del Arte II

1.4

1.3

Dibuix

12:30

Química

Grec

Cultura Audiovisual II

1.1

1.2

Dibuix


 

 

Corto violencia de Género

Nuevo Corto creado por alumnos de 2º de Bachillerato para la asignatura Imagen y Sonido

 
__________________________________________________________

ARBORETUM IES MISERICORDIA

arboretum

El pasado lunes 30 de Abril en los jardines del Complejo Educativo de la Misericordia tuvo lugar el acto de catalogación de árboles, programa en el que venimos trabajando desde finales del curso pasado.

Todos los integrantes del Complejo Educativo Misericordia estuvieron implicados, aunque los motores principales fuimos los compañeros de la FP Adaptada de Carpintería y nuestro propio centro, el IES 26 Misericòrdia.

El profesor Ferran Gandia nos regaló su experiencia y nos contagió su entusiasmo por la naturaleza y Javier Pastor consiguió movilizar a los alumnos del huerto para que colaboren en las distintas tareas que fueron surgiendo.

programa arboretum

 


 

REVISTA GENTE 26 2018

portada revista 2018

 


 

Videoresumen JAL 2018

Vídeo resumen de las Jornadas de Animación Lectora 2018

 
___________________________________________________________________________

Teatro en Francés

AFFICHE de la pièce IES 26 Misericordia

 

El miércoles 25 de abril de 2018, en el Salón de Actos del complejo Misericordia, tuvo lugar el IV Encuentro de Teatro en francés.

 Se trata de un concurso de teatro en francés, cuyos actores son alumnos de diversos IES de la Comunidad Valenciana, dirigidos por sus profesores.

 De nuestro instituto participaron 9 alumnos de 2ºESO y 1 de 3ºESO.

Han GANADO el :

 PREMIO A LA MEJOR PUESTA EN ESCENA Y MEJOR ACTUACIÓN

 OBRA: POUR TOUT CHANGER

 COMPAÑÍA: TROTTINETTE

 IES 26 MISERICORDIA (VALENCIA)

 ENHORABUENA A LOS 10 ALUMNOS ACTORES DE NUESTRO IES Y AL RESTO DE ALUMNADO DE SU CLASE DE 2ºESO QUE SE OCUPÓ DEL SONIDO, DE LAS LUCES Y DE LOS DECORADOS!!!!!!

 

 

Aquí podéis ver la ficha técnica, la sinopsis y unas fotos de la actuación:

 

La troupe TROTTINETTE présente: POUR TOUT CHANGER

 Mise en scène: Chantal Sánchez

 Musique et son: Jose Luis Micó et Chantal Sánchez

 Décors: María Gabaldón, Claudia Giner, Jose Luis Micó, Marina Pérez, Carla Zanón, Paula Martínez et Sara Rosado

 Lumières: Helen Quishpe

 Actrice remplaçante: Helen Quishpe

Acteurs et actrices (élèves et personnages)

IRENE ALFARO l’Homme Pauvre/ le Soleil / la Guerre

PAU ANTON le Livre

CRISTINA CARO la Botte

IVÁN DE LA BARRERA Dimanche

LUCÍA FRANCÉS l’Homme Riche / le Garçon / l’Ordinateur

REBECA MARTÍNEZ la Femme Pauvre / l’Enfant / la Cigarette

 CLAUDIA PINAZO le Pouvoir / le Racisme / le Portable

 PILAR SAIZ la Fleur (Marguerite)

 NÚRIA URGEL la Fille / l’Amour / la Paix

 LUCÍA SABATER la Générosité / la Musique

 SYNOPSIS

 Un étrange mélange de personnages: des objets, des éléments de la Nature, des personnes, des concepts de la vie…

 Que font-ils ensemble? Convivre, apprendre, lutter…

 Une Fleur, une Botte, un jour de la semaine (Dimanche) et un Livre se rencontrent et lisent une histoire d’Humains.

 Ensuite, divers personnages défilent et bavardent avec eux.

 À travers ces quelques personnages, nous survolerons des réalités positives (la paix, la musique, la culture, l’amour, la générosité…) et négatives (le racisme, la guerre, l’injustice, le tabac…) qui font partie de la vie-même.

 Des personnages qui essaieront de transmettre des valeurs de la vie, qui se mettront ensemble pour essayer de vaincre le mal et rendre le monde meilleur.

 Une utopie?

 Eh oui, c’est difficile; mais au moins, ils essaieront.

 

DSC 3612

DSC 3625  

DSC 3628

DSC 3675

DSC 3632

DSC 3649

DSC 3651 

DSC 3654

DSC 3657

 


 

corto publicidad

Nuevo Corto creado por alumnos de 1º de Bachillerato para la asignatura Cultura Audiovisual

 
___________________________________________________________________________

Max Planck vs Medusa vol.4

Ja tenim ací el concert d'enguany de Com Sona L'ESO celebrat el dia 11 de maig a Amposta. Enhorabona a tots els participants!___________________________________________________________________________

Ludi Saguntini

 

UNA JORNADA MUY CLÁSICA: EL IES 26 MISERICORDIA EN LOS LUDI SAGUNTINI (ABRIL 2018)

El pasado día 19 de Abril alumnos de nuestro centro, acompañados por las profesoras Ana Arriaga (departamento de Latín), Manoli Valero (departamento de griego) y el profesor Juan Lorenzo Martinez (departamento de castellano), disfrutaron de una jornada ‘clásica’ en Sagunto asistiendo a la representación de la obra Antígona, de Sófocles, enmarcada en los Ludi Saguntini, un festival de la cultura clásica en el que durante una semana se llevan a cabo actividades muy variadas aunque todas ellas dedicadas a la recreación del mundo grecorromano, y que este año ha alcanzado ya su vigésima edición.

El mismo día y dentro de ese festival clásico, nuestro antiguo jefe de Estudios Carles Escrig y el profesor del departamento de Historia José Luis Pellicer participaron en una recreación del mundo militar romano. Una manera diferente de reencontrarse con el mundo antiguo.

FOTO TEATRO SAGUNTO 2º BACHILLERATO 19.04.2018

foto 2

foto 3

 


 

Com Sona l'ESO 2018 a Ampostahttp://www.comsonaleso.com/

____________________________________________________________________

Proyectos audiovisuales presentación

Inauguramos con este corto creado por alumnos de 1º de Bachillerato para la asignatura Cultura Audiovisual una nueva sección en la que colgaremos los diferentes proyectos audiovisuales realizados en el centro. La podréis encontrar en el lateral izquierdo de nuestra web en la sección de "Culturals i Extraescolars"

 

___________________________________________________________________________

Programa "Aulas de la Naturaleza"

 

Solicitud telemática hasta el 18 de abril de 2018 

Descripción

Es un programa cuya finalidad es favorecer el aprendizaje y la convivencia de alumnado de diferente procedencia, nivel socio económico y capacidad, contribuyendo de este modo a la consecución del máximo grado de inclusión y normalización en un entorno educativo no formal y en contacto directo con la naturaleza.

Las actividades se desarrollarán en periodos de doce días con la siguiente distribución temporal:

 • 1º turno: del 14 al 25 de julio de 2018

 • 2º turno: del 25 de julio al 5 de agosto de 2018

Destinatarios

Alumnado matriculado en centros españoles en territorio nacional sostenidos con fondos públicos:

 • Alumnado que no presenta necesidades educativas especiales : Estar cursando 5º o 6º curso de Educación Primaria o 1º de Educación Secundaria Obligatoria y tener una edad comprendida entre los 11 y 14 años a fecha 31 de diciembre de 2018.

 • Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: Estar cursando Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Básica Obligatoria y tener una edad comprendida entre los 11 y 16 años a fecha 31 de diciembre de 2018.

Para más información y para realizar la solicitud utilizar el siguiente enlace...

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/aulas-naturaleza.html


 

Edusiona't

Ací vos deixem l'enregistrament de l'actuació del nostre alumnat al Palau de les Arts de València. Aquesta actuació va servir com a cloenda de L'OBSERVATORI CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA celebrat a València el passat més d'octubre. El treball de l'alumnat s'inclou dins del projecte d'innovació Guerres descongelades que enguany porten endavant els departaments de música i història de l'institut.

 

 


 

 

Premi Dones i neurociència

26229561 1684600051561944 7167926672126748837 n-300x248

CONCURS DONES EN NEUROCIÈNCIA:
Les alumnes Lídia Ortolà, María González, Alba Cárcel, Arantxa Sahuquillo i Andrea Martí de 1r. Batxillerat-Biologia, han resultat guanyadores del concurs “Dones en Neurociència” organitzat per la Universitat de València. Enhorabona a les xiques pel seu excel·lent treball.
IMG-20180212-WA0004
Aquest és el vídeo-treball:
 

 

 

Jornada Puertas abiertas

 

JORNADA DE

 

 

PUERTAS ABIERTAS

 

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO. 17:30 HORAS

 

PRESENTACIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS

 

 

 

IES MISERICORDIA 26

 

VALENCIA

 

C/Casa de la Misericordia, 34. Valencia

 

www.iesmisericordia.com

 


 

 

 

 

Dones i neurociència

Amb ocasió d'un concurs sobre Dones i Neurociència, organitzat per la Universitat de València, per als instituts i centres educatius de València, un grup d'alumnes de 1r de Batxillerat del nostre institut participa amb un vídeo, representant a una important neurocientífica.
Resultarà guanyador el grup que més "m'agrada" obtinga a la pàgina de Facebook de "Neurocientífiques", de manera que us agrairíem que voteu i compartiu el link fins al Diumenge. Molta sort a les nostres futures científiques!!!!
 
 
Moltes gràcies.
 
Departament  de Física i Química i Vicedirecció
 

Colla ecologista l'arrel

El passat diumenge 21 de gener es va celebrar una visita (una espècie de jornada de portes obertes) per conèixer el treball en restauracions forestals de la Colla Ecologista l'Arrel d'Ontinyent.

 
El projecte de restauracions forestals de l'Arrel compta amb més de 28 anys d'existència, i consisteix bàsicament en la gestió d'un viver forestal, la realització de reforestacions (creació de nuclis de dispersió i reclam), tasques de silvicultura (tractament de zones hiperdenses de Pinus halepensis i eliminació d'espècies exòtiques invasores), i accions de suport a la fauna (instal·lació de caixes niu). Tot això és possible al paper del voluntariat i a la col·laboració de Caixa Ontinyent i l'Ajuntament d'Ontinyent.
 
A la cita es presentaren professors de l'IES núm. 26 La Misericòrida (València), en ordre a identificar les possibilitats didàctiques del projecte. També vingueren membres d'Acció Ecologista Agró, de Kyrios Educación, una representant del grup de voluntariat mediambiental d'Aielo de Malferit i un regidor de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna (la Safor).
 
Des de les 9:00 hores fins a les 17:00 hores, el recorregut s'inicià amb la visita del viver forestal que es troba en instal·lacions de la Parròquia de Santa Maria, per continuar amb el desplaçament a zona forestal on es visitaren diferents nuclis en diferent estat de desenvolupament, així com, d'altres zones d'actuació, per observar aclarides de pins Pinus halepensis  i eliminació d'espècies exòtiques invasores Ailanths altissima, Robinia pseudoacacia Arundo donax.
 
P1120052 1
 
P1120018modificat
 
 
Video Promocional de la campanya de reforestacions 2014-2015 de la Colla Ecologista l'Arrel (Ontinyent). 
 

 
 

Portes Obertes per a famílies a la UPV

PORTES OBERTES PER A FAMÍLIES A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA. (FEBRER). 
 

Obert el termini d'inscripció per a les famílies i el públic en general per a les Jornades de Portes Obertes, que organitza la Universitat Politècnica de València als tres campus: Vera (València), Alcoi i Gandia. 

 

Bon nadal! i Feliç 2018

Felicitació

 


 

Final projecte Everest

Al llarg de moltes setmanes de dur treball i esforç per part de l'alumnat participant en el Projecte Everest, hem tractat temes com la Resistència, la Força o la Velocitat. Però el què és més rellevant, ho hem fet mitjançant el treball cooperatiu i donant-li a l'alumnat les eïnes necessàries per poder ser ells mateixos els protagonistes del seu procés educatiu. Amés hem tractat el foment de l'activitat física com a promotora de salut i hàbits de vida saludables fora de l'horari escolar.

Finalment volem agraïr la participació dels 3 centres educatius implicats amb els respectius +300 alumnes, així com els professors que han format part d'aquesta iniciativa basada en l'APRENENTATGE per PROJECTES. A saber: IES CUEVA SANTA de Segorb (Prof: Víctor Domínguez), IES VELES E VENTS de Torrent (Prof: Sergio Navarro) i IES NUM26 MISERICÒRDI de València (Prof: Xiroi Pastor).
 
Així doncs, el resultat final és el següent:
 
 
ENHORABONA XIQUES I XICS DEL 26!!!
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
FINAL EVEREST

Jornada Animación Lectora 18

JAL 2

JAL 1

 


 

5ª Etapa Projecte Everest

Una setmana més anem en primeres posicions. Queda solament aquesta darrera setmana.

Estem molt prop d'aconseguir-ho. Ànim a totes, el cim pot ser nostre!

CLASIFICACIN GENERAL F3V1

4ª Etapa projecte Everest

Una setmana més el nostre centre es troba capdavanter. Només queden 2 setmanes i hem de ser forts en la recta final!

CLASIFICACIN GENERAL F1F2

3ª Etapa Projecte Everest

Classificació general després d'haver realitzat les 3 sesión de la Capacitat Física Bàsica de la Resistència. Seguim primers ;) Ara comencem amb la Força. Vorem com se'ns dóna als del N26.

CLASIFICACIN GENERAL R3

2a etapa Projecte Everest

Continuem primers!

etapa2

 


 

Projecte Everest Setmana 1

El 1 ESO B del nostre centre va el primer!! Ànims a la resta de grups.

setmana 1

 


 

Assaig general abans de l'actuació a les Arts Valencia Dancing Forward

IMG 3112IMG 3115IMG 3120IMG 3124IMG 3148IMG 3155IMG 3184IMG 3212

IMG 3224IMG 3227

 


 

Projecte Everest

Es tracta d'un projecte educatiu que té per nom EVEREST. Des del departament d'Educació Física de 3 centres educatius, hem organitzat unes Unitats Didàctiques que tenen per objecte la millora de la condició física, així com la promoció un estil de vida saludable a través del foment d'activitat física en hores no lectives. Així doncs, cada grup de 1er ESO, mitjançant la seua activitat a les sessions d'EF i fora del centre, anirà guanyant metres que li permetran ascendir els 8848m del cim de la Terra, l'Everest. Durant aquesta ascensió anirem tractant aspectes fisiològics, de física, treballs cooperatius, noves tecnologies i molts altres àmbits. Els quals formaran el nostre alumnat d'una manera interdisciplinar i amb una motivació molt elevada. Tractarem també les relacions entre l'alumnat dels instituts implicats, a saber, IES N26 Misercòrdia de València, IES Veles e Vents de Torrent i l'IES COVA SANTA de Segorb. Setmanalment es podrà consultar la classificació en l'ordre d'ascensió. Passant tots els grups pel Camp Base, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 i Cim.

Projecte Everest Portada

 

Plantilla Resumen Clasificacin SEMANA 0

 

 


 

Valencia Dancing Forward

logoVALENCIA DANCING FORWARD LLEGA A LA MISERICÒRIDA

La compañía de danza valenciana, Valencia Dancing Forward, será nuestro artista residente durante el presente curso escolar.  Estos tres experimentados bailarines valencianos se encargarán de dar forma al proyecto Guerres Descongelades, interpretado por alumnado de 1º de Bachillerato y dirigido por los profesores José Luís Pellicer y Alexis Calvo. En este proyecto, y aprovechando que en 2018 se conmemora el centenario del final de la primera guerra mundial vamos  a intentar, mediante la danza, convertir algo tan atroz como la guerra en un objeto artístico lleno de vida.

La primera actuación será el próximo 17 de octubre en el acto de clausura del OBERAXE en el Palau de les Arts de València.

¿Quién es Valencia Dancing Forward?

Elizabeth Taberner. Valencia. Bailarina solista del Ballet de la Generalitat Valenciana. Formada en Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, continúa su formación en la Compañía Nacional de Danza 2 y en el Teatro Alla Scala de Milán. Licenciada en Pedagogía de la Danza Clásica y con un Máster de Gestión Cultural (UOC).

Joan Crespo. Valencia. Bailarín Freelance. Formado en el C.P.M. de danza de Ribarroja del Túria y el ESDC Rosella Hightower. Ha bailado en Introdans(NL), Ballet Generalitat Valenciana, Europa Danse (FR), Dance Works Rotterdam(NL) .... En 2004 es premiado en el Mónaco Dance Forum, como “Mejor Joven Promesa” y en 2010 es nominado en la lista de “Top 100 outstanding dancers” por la revista Dance Europe.

Laura Bruña. Madrid. Graduada en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Bailarina solista en compañías como el English National Ballet o Stuttgart Ballet. Actualmente solista del Ballet de la Generalitat Valenciana. En 2003 semifinalista en el Prix de Lausanne, en 2008 fue nominada al premio Spotlight Award as Female (classical) en los National British Dance Awards.

joan eli laura

 


 

 

Felicidades Alex!

La comunidad educativa del IES 26 quiere felicitar a Álex Siurana Soriano de B1B, a su familia y a su sensei Maribel Núñez (CD La Llum) por su clasificación en el tercer puesto en el campeonato del mundo de karate Shotokan en Treviso (Italia) compitiendo en la modalidad de kumite.

IMG-20170922-WA0013

 

IMG-20170922-WA0012

 

   


 

 

 

Campeonato del mundo de karate Shotokan en Treviso

"La comunidad educativa del IES 26 quiere felicitar a Álex Siurana Soriano de B1B,  a su familia y a su sensei Maribel Núñez (CD La Llum).
Álex participará la semana que viene (del 21 al 24 de septiembre) en el campeonato del mundo de karate Shotokan en Treviso (Italia) compitiendo en la modalidad de kumite tras clasificarse con la medalla de oro en el campeonato nacional celebrado en San Fernando (Cádiz) el pasado mes de Julio.
¡Mucha suerte Álex!"
 
 
 

 
 

Calendari Escolar 2017-18

 

 

Calendari Escolar 2017-18

 

 


 

 

 

Entrada 11 Septiembre 2017

ENTRADA ESCALONADA DEL ALUMNADO

LUNES 11 SEPTIEMBRE 2017

SALÓN ACTOS

9’00h   1ºESO

10’00h   2ºESO

10’30h   3ºESO

11’00h   4ºESO

11’30h   1ºBACH

12’00h 2ºBACH

IMPORTANTE:

-TRAS LA TUTORÍA Y ACOMPAÑADOS/-AS DEL TUTOR/-A, EL ALUMNADO DE 1º Y 2º ESO PASARÁ A LA BIBLIOTECA PARA HACERSE LA FOTO ESCOLAR.

El resto de grupos se fotografiará el martes 12 a partir de las 9’00h.

 

 

 


 

 

 

Lliurament llibres de text curs 2017-18

BANC DE LLIBRES IES MISERICORDIA nº 26

LLIURAMENT DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017/2018

CURS

DIES

AULA

HORARI

1r ESO

DIJOUS 7 DE SETEMBRE

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

0.5

De 9.00 a 10.00 hores

2n ESO

DIJOUS 7 DE SETEMBRE

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

0.6

De 10.00 a 11.00 hores

3r ESO

DIJOUS 7 DE SETEMBRE

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

0.4

De 12.00 a 13.00 hores

4t ESO

DIJOUS 7 DE SETEMBRE

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

0.3

De 13.00 a 14.00 hores

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018

 

 

 

llibres de text 2017-18

 

 

 

NOTAS  IMPORTANTES:

 • SE RECOMIENDA NO DESPRECINTARLOS LIBROS HASTA QUE EMPIECE EL CURSO Y SE COMPRUEBE QUE ES EL LIBRO ADECUADO.
 • EN CASO DE DUDA NO COMPRAR EL LIBRO HASTA ASEGURARSE DE QUE ES EL CORRECTO. CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CORRESPONDIENTE.
 • EL ALUMNADO DE PR4 Y PMAR ( 3º) HA  DE CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE ANTES DE COMPRAR LOS LIBROS.
 • Las asignaturas específicas opcionales no se pueden conocer hasta septiembre

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PROGRAMA XARXA-LLIBRES

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL BANCO DE LIBROS

Estimadas familias:
Llega final de curso y desde Xarxa Llibres del IES Misericordia nº26 nos dirigimos a vosotros para establecer el sistema de intercambio de Libros de texto para el curso 2017- 2018. Las formas de participación son las siguientes, según indicaciones expresas de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

1. ALUMNADO PARTICIPANTE

ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ANTERIOR (2016-2017)

Requisitos para participar en el curso 2017-2018:
1. Estar matriculado, en el curso 2017-2018, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa)
2. Entregar el lote completo de libros del curso 2016-2017, a la finalización del curso escolar.

ESTE ALUMNADO NO HA DE PRESENTAR SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, YA QUE SE MANTIENE LA CONDICIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ENUMERADOS.

 

ALUMNADO NO PARTICIPANTE EN EL CURSO 2016-2017

Requisitos para participar en el curso 2017-2018:
1. Estar matriculado, en el curso 2017-2018, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa)
2. Presentar la solicitud de participación en el programa de forma telemática, en el plazo indicado (hasta el 20/06/2017)
3. Entregar el lote completo de libros del curso 2016-2017, a la finalización del curso escolar.

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – ALUMNADO PARTICIPANTE POR 1ª VEZ

Modelo de solicitud electrónica, disponible en:

 • Web de la Conselleria Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el enlace:

http://http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

https://sede.gva.es

 •  Búsqueda en Google: Xarxa llibres

Xarxa llibres- Conselleria d'Educació-Generalitat Valenciana
"Sol.licitud telemàtica individual de participació en el Banc de Llibres"

La entrega de la solicitud de participación por 1ª vez se realizará en el centro los días lunes 19 y martes 20 de junio previa presentación de la solicitud vía electrónica. Aquellas familias que tengan problemas y necesiten ayuda para rellenar el formulario podrán acudir al centro estos dos días y se les ayudará a cumplimentarla. Será en el aula INFORMÁTICA 0 (planta baja) de 10 a 12 horas estos dos días. También se puede entregar en Secretaría.

MUY IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD TELEMÁTICA DE AQUELLOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ ES EL 20/06/2017

2. ENTREGA DE LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR DEL CURSO 2016-2017
Existirán dos fases:

1ª FASE: PARA EL ALUMNADO CON TODO APROBADO EL 16 DE JUNIO

DÍAS: MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 DE JUNIO
HORARIO: DE 9:30 A 12 HORAS
LUGAR: 1º ESO AULA 0.5 3º ESO AULA 0.4
2º ESO AULA 0.6 4º ESO AULA 0.5

2º FASE: PARA TODO EL ALUMNADO QUE DEBA PRESENTARSE A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO Y QUE RECIBAN LAS NOTAS EL 4 DE JULIO.

DÍAS: 4 DE JULIO DE 9:30 HORAS A 12 HORAS
5 DE JULIO DE 9:30 HORAS A 12 HORAS
5 DE JULIO DE 17 HORAS A 19 HORAS
LAS AULAS SERÁN LAS MISMAS QUE EN LA FASE ANTERIOR.

En ambas fases el alumno rellenará un documento de entrega de libros de texto y material curricular y será necesario que, a la finalización del curso académico haga entrega del LOTE COMPLETO utilizado en dicho curso. Se adjuntan los ejemplares que se deben rellenar: administración e interesado. El centro verificará la entrega del material y lo marcará en el espacio correspondiente, dando una copia sellada con toda la información relativa a la entrega de dicho material.

Aquellos alumnos que repiten curso se quedarán con el lote que ya estaba utilizando, pero deberán rellenar un documento de entrega para que conste que siguen participando en el Banco de Libros.

Si la familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros, deberá marcar en el documento de entrega de libros la opción la RENUNCIA, que no le eximirá de la obligación de entregar los libros de texto o material curricular que le han sido dejados en préstamo.

El alumnado de 4º que participaron en el Banco de Libros tiene la obligación de devolver los libros que le prestaron.

El alumnado que causa baja tendrá que hacer entrega en el propio centro donde causa baja del lote completo de los libros de texto y material curricular proporcionados por el centro en régimen de préstamo.

3. RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2017-2018

La recogida de los libros de texto se realizará en el mes de SEPTIEMBRE LOS DÍAS MARTES 5 Y MIÉRCOLES 6 en horario de 10 a 12 en las mismas aulas asignadas para cada curso.

Nos resulta imposible entregar los libros en julio porque hasta que no estén todos los alumnos matriculados y se contabilice las necesidades del centro, la Conselleria no envía las partidas económicas necesarias para que el centro pueda comprar los libros.

Además estos problemas se acentúan mucho más porque cada año el número de alumnos matriculados por curso es diferente y tenemos que ajustar las partidas económicas a las necesidades de cada curso.

No podemos afirmar que los lotes serán totalmente completos pero sí que estarán bastante completos.

 

CUANTA MÁS PARTICIPACIÓN HAYA POR PARTE DE LAS FAMILIAS MAYOR ALUMNADO SE VERÁ BENEFICIADO

XARXA LLIBRES IES MISERICÒRDIA n.º 26. VALÈNCIA

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Participació al projecte eTwinning

diplomaETwinning1

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Primer premio del III Encuentro de Teatro en francés

El martes 11 de abril de 2017, en el IES Benlliure, tuvo lugar el III Encuentro de Teatro en francés.

Se trata de un concurso cuyos actores son alumnos de diversos IES de la Comunidad Valenciana, dirigidos por sus respectivos profesores/as. Este año, compitieron 7 institutos y había 3 premios.

De nuestro instituto, participaron 3 alumnos de 1º de Bachiller y 7 de 2º de bachiller.

 

PREMIO A LA MEJOR OBRA

OBRA: ABRACADABRANTS

COMPAÑÍA: MÉLI-MÉLO

IES 26 MISERICORDIA (VALENCIA)

PREMIO : 150€ + un lote de material para la clase.

Abracadabrants2

 

ENHORABUENA A LOS 10 ALUMNOS DE NUESTRO IES!!!!!!

Photo2

photo1

PROVA CANGUR 2017

Ha estat premiat l'alumne de segon d'ESO grup A, Daniel Garcia Garcia, amb el setè premi de tota la Comunitat Valenciana a les Olimpiades de Matemàtiques "Prova Cangur 2017" que es van celebrar els dies 30 i 31 de març del 2017.

El dijous 25 de maig es va realitzar la cerimònia de lliurament de guardons al Paranimf de la Universitat de València, a la qual va assistir l'alumne guardonat, els seus familiars i una representació de l'IES núm. 26 La Misericòrdia.

L'equip directiu i el departament de Matemàtiques feliciten a l'alumne premiat i es congratulen d'aquest éxit que ja ve reproduint-se al llarg de les darreres edicions de l'esmentada prova.

foto1petita

foto2petita

Sou aquí:

MASTER SECUNDÀRIA

Etwinning

etwinning-logo

Centre solidari

sube el tono APAISADO

Centre de qualitat

El centre forma part de la Xarxa de qualitat i avaluació de la Comunitat Valenciana.

Fundació funcae

Fundació FUNCAE. El centre col·labora amb aquesta fundació enviant alumnat amb qualitats excepcionals.

www.funcae.es

So

Go to top