FSEpos cast

Catalan Arabic Basque Chinese (Simplified) English French Galician German Italian Romanian Spanish
Menu

entrada principal para web 2

IES 26 MISERICORDIA

 

logoIES26 gif rojo

C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 VALÈNCIA. Tel: 961206085 Fax: 961206086

LOGOFINAL-02 racismo

etwinning logo-MECD

BATXILLERAT

BATXILLERAT


1. FINALITAT

2. PRINCIPIS GENERALS

3. ACCÉS

4. OBJECTIUS


1. FINALITAT

1.El batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària que té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i les habilitats que els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

2.Les ensenyances del batxillerat capacitaran els alumnes per a accedir a l’educació superior, tant a l’ensenyança universitària com a les ensenyances artístiques superiors, la formació professional de grau superior, les ensenyances professionals d’arts plàstiques i el disseny de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior.

2. PRINCIPIS GENERALS

1.El batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària i, per tant, té caràcter voluntari.

2.El batxillerat comprén dos cursos acadèmics i es desenrotlla en modalitats diferenciades, organitzades de forma flexible i, si és el cas, en diferents vies dins de cada modalitat, a fi que puga oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seus perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la vida activa una vegada finalitzada el mateix.

3.Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes podran romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no.

4.En aquesta etapa es prestarà especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat. Amb aquest fi, la conselleria competent en matèria d’educació adoptarà les mesures oportunes.

5.Les estratègies per a l’adquisició de l’hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament, l’adquisició de valors, així com l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrats en el currículum.

3. ACCÉS

Els alumnes i les alumnes podran accedir al primer curs del batxillerat després d’obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o qualsevol dels títols establits en l’article 4.2 i 4.3 del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.

4. OBJECTIUS

El batxillerat contribuirà a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten:

1.Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com pels drets humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavorisca la sostenibilitat.

2.Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i autònoma i desenrotllar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

3.Fomentar la igualtat efectiva de drets i les oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

4.Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal.

5.Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer les obres literàries més representatives escrites en ambdues llengües fomentant el coneixement i l’estima del valencià; així com la diversitat lingüística i cultural com a un dret i un valor dels pobles i de les persones.

6.Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres objecte d’estudi.

7.Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

8.Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada; així com els seus mètodes i tècniques.

9.Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar, de forma solidària, el desenrotllament i millora del seu entorn social.

10. Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

11. Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.

12. Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

13. Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenrotllament personal i social.

14. Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària i de la salut laboral.

15. Conéixer, valorar i respectar el patrimoni natural, cultural i històric de la Comunitat Valenciana i la resta de les comunitats autònomes d’Espanya i contribuir a la seua conservació i millora.

16. Participar de forma activa i solidària en el desenrotllament i millora de l’entorn social i natural, orientant la sensibilitat cap a les diverses formes de voluntariat, especialment el desenrotllat pels joves.

MASTER SECUNDÀRIA

Etwinning

etwinning-logo

Centre solidari

sube el tono APAISADO

Centre de qualitat

El centre forma part de la Xarxa de qualitat i avaluació de la Comunitat Valenciana.

Fundació funcae

Fundació FUNCAE. El centre col·labora amb aquesta fundació enviant alumnat amb qualitats excepcionals.

www.funcae.es

Go to top