FSEpos cast

Catalan Arabic Basque Chinese (Simplified) English French Galician German Italian Romanian Spanish
Menu

entrada principal para web 2

IES 26 MISERICORDIA

 

logoIES26 gif rojo

C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 VALÈNCIA. Tel: 961206085 Fax: 961206086

LOGOFINAL-02 racismo

etwinning logo-MECD

ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


INTRODUCCIÓ

Al finalitzar l’Educació Primària, com a continuació de l’ensenyança bàsica i obligatòria, el alumnat cursa estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). És una etapa que pretén consolidar els aprenentatges i iniciar els alumnes i alumnes en altres camps del saber.

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria té caràcter obligatori i gratuït i constituïx junt amb l’Educació Primària, l’educació bàsica. Comprén quatre cursos acadèmics, que comprenen ordinàriament dels 12 als 16 anys d’edat. Amb caràcter general l’alumnat té dret a romandre en règim ordinari fins als 18 anys d’edat complits l’any en què finalitze el curs, sempre que l’equip d’avaluació considere que, d’acord amb els seus interessos i actituds, puga obtindre el Títol de Graduat en Educació Secundària.

 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria consistix a aconseguir que els alumnes i les alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic; desenrotllar i consolidar en ells hàbits d’estudi i de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral, i formar-los para l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

 

S’organitza segons els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat. Per a facilitar l’atenció a la diversitat, les assignatures instrumentals Llengua Castellana, Llengua Valenciana i Matemàtiques disposen de possibles adjudicacions d’hores de reforç segons les necessitats i decisions dels instituts. Amb la mateixa finalitat, les assignatures de Biologia, Física i Química, Anglés i Tecnologia faciliten la millora dels aspectes pràctics per mitjà dels desdoblaments de grups, en els que dos professors/as atenen a l’alumnat de l’aula per a afavorir l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits. Per a l’atenció a la diversitat i de forma més específica, es contemplen les adaptacions curriculars individuals significatives i no significatives, les adaptacions d’accés al currículum, la integració de matèries en àmbits en els distints programes a fi d’atendre a l’alumnat de forma personalitzada en funció de les seues necessitats educatives específiques. També afavorix l’atenció a la diversitat, l’oferta de matèries optatives, programes de reforç i agrupaments flexibles. Totes estes mesures d’atenció a la diversitat tenen com a finalitat la consecució dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria per part de tot l’alumnat.

 

Els centres educatius tenen autonomia per a organitzar els grups i les matèries de manera flexible i per a adoptar les mesures d’atenció a la diversitat adequades a les característiques del seu alumnat.

 

Les mesures d’atenció a la diversitat que adopten els centres estaran orientades a la consecució dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria per part de tot el seu alumnat i no podran, en cap cas, suposar una discriminació que els impedisca aconseguir dites objectives i la titulació corresponent.

 

En l’Educació Secundària Obligatòria es presta especial atenció a la tutoria personal del alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

MASTER SECUNDÀRIA

Etwinning

etwinning-logo

Centre solidari

sube el tono APAISADO

Centre de qualitat

El centre forma part de la Xarxa de qualitat i avaluació de la Comunitat Valenciana.

Fundació funcae

Fundació FUNCAE. El centre col·labora amb aquesta fundació enviant alumnat amb qualitats excepcionals.

www.funcae.es

Go to top